Hàng dễ hỏng

    Hàng dễ hỏng, không đè nặng, xin nhẹ tay